pon, 26 października 2020 imieniny: Lucjana i Ewarysta
Górny pasek
Strona główna » Aktualności
Regulamin Konkursu
BONA 1990

Regulamin Konkursu

Zakłady Spożywcze "BONA" Sp. z o.o. organizują konkursy na naszym zakładowym profilu facebookowym. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu jest firma Zakłady Spożywcze BONA Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, ulica Fabryczna 9A, 18-400 Łomża.

2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/zsbona.


§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA


1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na fanpage Zakłady Spożywcze BONA,

c. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu,

d. napisanie hasła reklamowego dla firmy ZS BONA w komentarzu pod postem.

3. Konkurs trwa od dnia 07 sierpnia 2020 r. godz. 16:00 do 16 sierpnia 2020 r. godz. 23:59.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony przez Facebook.


§ 3. NAGRODA


1. Nagrodami w konkursie są cztery bony o wartości 50 zł na zakup produktów BONA.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.


§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD


1. W ciągu 5 dni od zakończenia konkursu kapituła złożona z pracowników firmy ZS BONA wybierze 3 najciekawsze odpowiedzi, których Autorzy zostaną nagrodzeni.

2. Nagrodę otrzyma również Autor najszybszej odpowiedzi w konkursie.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.

4. Informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana w poście na profilu Zakłady Spożywcze BONA na Facebook oraz na stronie www.bonavita.com.pl.

5. Nagroda musi zostać odebrana w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konkursu, tj. 16 września 2020 r., a bon zrealizowany do końca roku 2020 r.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych. W takim przypadku nagroda przepada.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, Uczestnik który dopuścił się takich działań może zostać wykluczony z Konkursu.


§ 5. REKLAMACJE


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zwycięskiego hasła w kampanii promocyjnej firmy ZS BONA.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Facebook.

4. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

2020-08-07 15:00 Opublikował: Administrator